Familjehuset kommer till att börja med vara öppet mellan kl. 14.00-20.00, måndag– fredag, 48 veckor per år. Vi kommer efterhand att tillsammans med ungdomarna justera öppettiderna till tider som passar ungdomarna bäst.

En människa som har huvudet precis ovanför vattenytan kan bara fokusera på överlevnad. Det är på det sättet många av våra ungdomar idag lever. Familjehuset kommer vara platsen där de kan gå iland och hitta den stabilitet och den trygghet som gör att de kan börja bygga upp ett liv med mål och mening.

Målet utöver att 8 av 10 med familjehusets hjälp skall gå ut skolan med behöriga betyg, är också att de skall växa i sin självkänsla och egenvärde på ett sådant sätt att de får en stark tro på sig själva och på att de har kraften att påverka sin framtid och sitt liv på ett positivt sätt. Vi vet att det är svårt att ge något som man själv inte fått eller upplevt.

Familjehusets familjeliknande grund är förutsättningen för många ungdomar, så att de sjäva kan återskapa samma stabilitet och trygghet till sina egna barn och sin egen familj. På så sätt bygger Familjehuset nya förutsättningar i många led och generationer.

Familjehusets atmosfär av gemenskap och värme kommer att återuppväcka ungdomarnas 5 sinnen, syn, lukt, smak, känsel och hörsel. Därför kommer ungdomarna i Familjehuset att mötas av doften av nybakat bröd och en varm hand på axeln innan de sätter igång med läxläsningen. Precis som i det goda hemmet finns alltid någon vuxen som lyssnar på hur dagen varit när de kommer.

I bakgrunden finns en rofylld musik som visar att man kommit ”hem” där kropp och själ kommer att gå ner i varv och landa. Väggarna kommer att vara fyllda av vackra rofyllda färger med mönster som smälter samman i en härlig balans. Det kommer att finnas gott om levande växter som fyller rummen av liv. Här kommer det inte att finnas skolsittningar utan köksbord som man sitter kring och pluggar, det kommer också att finns härliga soffor att vila och samtala i, precis som i hemmet.

Ungdomens dagsform bestämmer vilka steg som behöver tas innan de börjar fokusera på läxläsningen. Många ungdomar kommer från ett hem med mycket oro varför de kan vara mycket utmattade när de kommer till Familjehuset. De kan också haft en orolig natt med lite sömn.

Det gör att dessa ungdomar efter mellanmålet kanske behöver gå direkt till vilorummet med utlagda yogamattor, filtar och dämpad belysning och med rofylld musik. I rummet kommer det att finns en vuxen person som arbetar med stresshantering och andningsövningar som en hjälp för att lära kroppen att komma ner i varv.

Någon kanske behöver prata av sig sin oro med någon vuxen i det enskilda rummet innan läxläsning och en tredje kanske har tappat motivation inför sina mål och behöver få stöd och inspiration av en coach innan läxläsning och en fjärde kanske har en dagsform som möjliggör läxläsning direkt. Några dagar i månaden kommer vi att samlas kring gemensamma middagar där vi tillsammans med ungdomarna lagar mat och äter tillsammans som i en stor familj. För många är detta något helt nytt, att samlas vid ett middagsbord fyllt av glädje, skratt och samtal.

I Familjehuset kommer vi som arbetar jobba för att efterlikna den familjära atmosfären även med varandra. Vi kommer att prioriterara detta mycket högt eftersom den familjära atmosfären är en av hörnstenarna i Familjehuset.

Vi kommer i arbetsgruppen att jobba med samma ämnen som vi gör med ungdomarna. D.v.s vissa dagar i månaden kommer vi arbeta med vår kommunikation, vår konflikthantering och vår stresshantering innan Familjehuset öppnar. Sammanhållningen och tryggheten hos oss i arbetsgruppen kommer att göra att ungdomarna känner att det finns en äkta, god och öppen anda när de kommer in i Familjehuset, så som det ska kännas när man kommer ”hem”.

Varje dag innan Familjehuset öppnar kommer vi att gå igenom ungdomarnas mål och välbefinnande. Det gör att vi kommer att ha korta, snabba beslutsvägar, när vi ser att någon ungdom behöver hjälp att justera sin plan för att lyckas nå sina mål. Utöver målet att 8 av 10 ska gå ut skolan med behöriga betyg är

Familjehusets vision att ungdomarna utvecklas till personer med en hög självkänsla, starkt egenvärde och en stark tro på sig själva. Vi kommer att ge dem förutsättningar så att de på så sätt själva börjar göra de val (stora som små) som sakta men säkert styr deras liv mot en ljus framtid.


Läxhjälp

Vad: Genomförs både enskilt och i grupp av behöriga lärare och frivilliga.

Hur: Läxhjälp kommer attutförs av behöriga lärare. Målet är att 8 av 10 som får läxhjälp på familjehuset skall gå ut med behöriga betyg. Tillsammans med ungdomarna sätter de upp mål kring vad de vill åstadkomma och hur de tillsammans skall ta sig dit. De tittar på vilket sätt varje individ lär sig lättast och ger tips om olika metoder på olika slags studieteknik.

Stresshantering / Yoga / Chi gong

Vad: Det här är ungdomar med ett oerhört starkt stresspåslag som de inte själva vet om att de har, eftersom de lever i det. Här lär de känna skillnad på spänning och avslappning samt hur man med olika tekniker kan finna ett mer avslappnat tillstånd.

Hur: I stresshantering kommer vi först att arbeta med att de på yogamattorna lär känna sina kroppar. De kommer att lära sig att känna skillnad på spända och avslappnade muskler i kroppen då de flesta av ungdomarna aldrig fått möjlighet att lära känna sina kroppar p.g.a det stresstillstånd de lever i. De lär känna sin andning. Genom olika andningsmetoder kommer de lära sig att komma ner i avslappning mer och mer för varje tillfälle de övar.

Vi arbetar också med Yoga och Chi gong som en del i stresshantering.

Allt detta kommer att kombineras med samtal kring tankar och känslor och hur vi genom våra tankar kan påverka våra känslor i kroppen på ett positivt sätt.

Kropp och själ påverkas också av mat, sömn och motion, därför är detta också ett ämne som ingår i stresshanteringen.

Livskunskap

Vad: Ungdomarna kommer i Familjehuset att tillsammans med erfarna medarbetare samtala och reflektera om människosyn, hälsa, självförtroende och självkänsla, vänskap, kärlek och känslor, andra kulturer, kulturkrockar, livsstil, samlevnad, drogproblem, relationer samt existentiella och etiska frågor. Detta reflekterande arbetssätt kommer att genomsyra alla aktiviteter.

Hur: Oavsett vilka ämnen vi kommer att diskutera inom Livskunskap kommer begreppen respekt, människosyn och medkänsla att vara grunden för våra samtal.

Ämnena kan variera utifrån vad ungdomarna själva vill diskutera. Det är ungdomarna som har önskemålen om vad de vill diskutera. Tillsammans planerar vi in tid och datum för dessa möten. Vissa gånger kommer vi att bjuda in föreläsare kring det ämne de valt.

Ämnena kan vara alltifrån kärlek, känslor, kulturkrockar, livsstil, samlevnad samt existentiella frågor. De ämnen de vill diskutera, arbetar vi kring med reflektion och perspektivtänkande samt rollspel för att de ska få egen insikt och förståelse.

Kommunikation

Vad: Många av ungdomarna har en negativ bild på vad kommunikation är, beroende av och på hur de själva blivit bemötta. Vi kommer att prata om hur man lär sig bygga upp en bra kommunikation och respekt till sig själv först, som man sedan ger till andra.

Hur: Vi kommer att arbeta med reflektion och perspektivtänkande för att förstå att kommunikation ser väldigt olika ut beroende på kön, kulturer mm. Vi kommer att arbeta med att förstå vad som händer i andra, beroende på hur vi kommunicerar. Vi kommer att arbeta mycket med rollspel och reflektion i grupp för att de ska få egen insikt och förståelse.

Vi tittar på vilket resultat de vill uppnå med sin kommunikation i olika situationer och hittar utifrån det metoder för att nå ”fram” med budskapet på ett sådant sätt att mottagaren har möjlighet ta emot och förstå budskapet.

Konflikthantering

Vad: Många av ungdomarna har varit inblandade i konflikter hela sina liv, men har inte lärt sig att hantera sina reaktioner på ett konstruktivt sätt. Med rätt tankesätt och teknik kan de lära de sig styra en konflikt till ett resultat som i slutändan är positivt istället för negativt.

Hur: Där kommer vi att arbeta med reflektion och perspektivtänkande för att förstå att vi ser olika på vad en konflikt är, beroende på kön, kulturer mm. Vi kommer att arbeta med att se skillnaden på en konstruktiv och destruktiv konflikt. Vi kommer att arbeta med rollspel och reflektion i grupp för att de ska få egen insikt och förståelse. Vi kommer att arbeta med att få tanke, känsla och förnuft att gå hand i hand och att använda den konstruktiva kommunikationen som det enda vapnet i en konflikt där vinsten är att nå ”fram”utan att bli destruktiv.

Relationshantering

Vad: Många av ungdomarna har ingen större erfarenhet av relationer som bygger på respekt. Vi pratar om vad respekt faktiskt ÄR i en relation samt hur man bygger upp en sådan relation till en annan människa och vad som krävs.

Hur: Där kommer vi att arbeta med reflektion och perspektivtänkande för att förstå att relationer ser väldigt olika ut beroende på kön, kulturer mm. Vi kommer att arbeta med ordet ”Respekt” som utgångspunkt och tittar på skillnaden mellan konstruktiva och destruktiva relationer samt olika sätt på hur man bygger upp och vårdar konstruktiva relationer. 

Vi kommer att arbeta med rollspel och reflektion i grupp för att de ska få egen insikt och förståelse. Vi kommer främst att arbeta med att den viktigaste relationen är den man har till sig själv och vi kommer att arbeta med olika metoder att stärka självbild, självförtroende och självkänsla.

Enskild livs coachning/Livscoachning – vad vill du göra och bli i ditt liv?

Vad: Många av ungdomarna har varken mål, mening eller struktur i sina liv. De bara överlever varje dag. Vi lägger upp mål/delmål som gör att de steg för steg börjar röra sig i rätt riktning och till sist kan lyckas nå sina mål.

Hur: Genom enskilda samtal kommer vi att medvetandegöra ungdomarnas starka sidor, för att därifrån bygga upp deras självförtroende och självkänsla till att hitta sina drömmar och mål. Genom en nulägesanalys medvetandegör vi vad de befinner sig just nu, varefter vi tillsammans med ungdomarna gör upp en detaljerad plan för hur de ska lyckas nå sina mål.

Inspiration

Vad:Familjehuset arbetar med att synliggöra dessa ungdomar i de vuxnas värld genom positiv bekräftelse genom olika skapandeteman. Hur: Ungdomarna kommer att göra utställningar, föreläsningar, musik och texter, pjäser mm. Detta för att deras känslor och tankar ska bli synliga samt få ett kreativt uttryck med ett resultat som tas emot på ett positivt sätt i de vuxnas värld.

Studievägledning

Vad: Familjehuset arbetar med Studievägledare som ger ungdomarna kunskap om vad som krävs för olika utbildningar efter gymnasiet eller högskola/universitet.

Hur: Med de mål ungdomarna satt, kommer studievägledarna att ge de råd om vad som krävs för respektive program.

Olika aktiviteter på lov och andra ledigheter

Vad: Vi kommer att tillsammans med målgruppen att skräddarsy program för lov och ledigheter.

Hur: Eftersom många av ungdomarna knappt varit utanför sin stadsdel eller provat någon fritidsaktivitet, kommer vi att ge dem möjligheter att prova på olika aktiviter för att de ska kunna skapa sig ett fritidsintresse. Exempelvis fiske, olika idrotter, att spela in musik, dans, att lära känna sin egen stad mm.

Moral & Etik

Vad: Familjehuset kommer att ge ungdomarna sådana värderingar så att de får en bra ingång i vuxenlivet.

Hur: Genom att vi själva kommer att bygga upp en familjeliknande grund hos arbetsgruppen, kommer vi aktivt att arbeta med att skapa tillit och förtroende för varandra, vi kommer att skapa en grund som gör att vi talar TILL och inte OM varandra och tar upp saker direkt, vi kommer att ge varandra positiv feedback som en naturlig del i vardagen och har som främsta uppgift att stödja varandras utveckling. Det vi ger till ungdomarna ger vi också till varandra.

Vi kommer genom att vi lever som vi lär att vara ett BRA föredöme för ungdomarna. Utöver ovanstående kommer det även att finns:

Matkvällar.

Upplevelsekvällar där Familjehuset bjuder in olika föreläsare som kan inspirera som förebilder.

Skapandekvällar (alltifrån målning filosofi snickeri mm).


Familjehuset inte kommer att vara någon fritidsgård. 

Eftersom Familjehuset kommer att efterlikna hemmet kommer ungdomarna för att varva ner, äta, samtala/motiveras och göra läxor.

Fritidsgården eller andra aktiviteter kan ungdomarna gå till efter de varit i Familjehuset.