1.   Vision

Familjehuset ska föra människor från utanförskap till innanförskap i samhället, syftet är att skapa förutsättningar för människor att bidra till sin egen framtid och verksamheten har fokus på ett främjande arbete. Vår vision är att det ska finnas ett familjehus i varje stad i Sverige. 

För Vem:

Ungdomar i riskzon vilka har en egen motivation, det är ett självvalt stöd.

Vad:

Familjehuset förebygger. Här skapas förutsättningar för att göra medvetna val, möjligheter där det förut inte fanns. Det handlar om att inspirera och motivera ungdomar att använda sina resurser på ett sätt som är bra för dem själva, som stärker dem och därmed också blir positiv utveckling för samhället i stort (social hållbarhet). 

Vi verkar på tre nivåer samtidigt:

Fysiskt: En plats att vara på (ett “hem”), näring, stöttning, närvarande vuxna,

Mentalt: Förståelse för sig själv och sina förmågor, stresshantering, motivation

Själsligt: Hitta glädje och tilltro, känna samhörighet och tillhöra, förstå och vilja ta egenansvar, ökat självvärde.  

Utöver målet att 80% av deltagarna ska gå ut skolan med behöriga betyg är Familjehusets vision att ungdomarna utvecklas till personer med en hög självkänsla, starkt egenvärde och en stark tro på sig själva. Vi kommer att ge dem förutsättningar så att de på så sätt själva börjar göra de val (stora som små) som sakta men säkert styr deras liv mot en ljus framtid. 

2.   Mission

Den familjeliknande känslan och stödet ska bidra till att deltagarna känner framtidstro, hopp och mening med sina liv och att de kan se sin potential och hur deras unika styrkor kan bidra till samhället. Familjehusets familjeliknande grund gör att de själva kan återskapa samma stabilitet och trygghet för sina egna barn och sin egen familj i en framtid. På så sätt bygger Familjehuset nya förutsättningar i flera led och generationer. 

Det är helheten som är det unika.

Det nyskapande med Familjehuset är att all verksamhet kommer att vara under samma tak. Verksamheten kommer att ledas av kompetent och erfaren personal där samtliga har en professionell utbildning att falla tillbaka på. Medarbetarna ska också ha dokumenterad erfarenhet av tidigare arbete med ungdomar i särskilt utsatta områden.  

3.   Värdegrund

I huset ska alla deltagare, medarbetare och volontärer:

 • utgå från alla människors lika värde
 • känna psykologisk trygghet och bemöta varandra med respekt och medkänsla
 • alltid kommunicera utifrån ett öppet hjärta, tydlighet och transparens
 • arbeta med tydliga regler, ramar, riktlinjer och konsekvenser 

4.   Initiativtagare

Sofia Andersson-Frindi är delägare för LENZO Utveckling & Rekrytering AB och arbetar som ledarskapsutvecklare /utbildare på LENZO (www.lenzo.se)  

Sofia är en humanist, visionär och entreprenör som brinner för social hållbarhet. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med människor i olika former av utsatthet. Hon har alltid varit engagerad i barn och ungdomar som redan hamnat i eller varit på väg att hamna i utanförskap och har en djup förståelse för vad som kan hända om en människa inte får rätt förutsättningar i tid. Hon har därför tillsammans med Lennart skapat detta projekt och inväntat rätt tid att få starta upp Familjehuset! 

Lennart Karlsson är delägare för LENZO Utveckling & Rekrytering AB och arbetar som VD/Rekryteringskonsult på LENZO (www.lenzo.se). Han har arbetat med ledande befattningar i över 25 år, inom transport och logistik. 

Hans stora erfarenhet av olika människor i sitt yrkesliv har gjort att han kan se människors olika personligheter och behov. Han menar att ett bra ledarskap i första hand handlar om att skapa rätt förutsättningar för de man leder och att vara ett bra föredöme.  

Med ett alltid lika starkt engagemang i det han gör, vill han bygga upp Familjehuset då han ser att detta som ett komplementet till samhällets insatser när det kommer till åtgärder som krävs för att ge dem rätt förutsättningar. 

Sofia och Lennart har arbetat ideellt under många år med att hjälpa ungdomar att få rätt förutsättningar för att nå sina mål. De är övertygade om att med rätt stöd och hjälp med skolarbete såväl som med livskunskap, stresshantering, kommunikation, konflikt- och relationshantering och möjlighet till olika aktiviteter kan många av ungdomarna lyckas få godkända betyg och en bra grund för att komma in i vuxenlivet och få en plats på arbetsmarknaden.  

Sofia Andersson-Frindi om initiativet till att starta ett Familjehus:  

”Idén att starta ett familjehus är något som vuxit fram ur alla de möten jag haft med ungdomar genom åren. Jag har på min fritid engagerat mig med att försöka hjälpa ungdomar att hitta mål och mening i sina liv samt ge dem läxhjälp. Nästan alla de ungdomar jag träffat och stöttat har haft en familj som av olika skäl inte haft förmågan till detta. Det jag framför allt sett är den oerhörda kraft som kommer fram inom dem när de får hjälp i familjeliknande förhållanden.  

Där de utöver läxhjälpen också får uppleva en gemensam middag med samtal och skratt samt andra vardagliga upplevelser som tillhör en familj, det är de som ungdomarna saknar allra mest och där får de framför allt också vila och återhämtning.  

Jag kommer själv ifrån en familj med två kulturer där min pappa kom ifrån ett annat land. Jag har av egen erfarenhet upplevt problematiken med ny kultur, språk, levnadssätt och svårigheten med integration om man inte får den förståelse och insläpp man behöver för att komma in i samhället. Det är en av anledningarna till att jag ser det som en livsuppgift att få arbeta med att utveckla metoder som motverkar utanförskap”. 

Vi gör det genom att ha vuxna som har erfarenhet, rätt kompetens och stort hjärta som ungdomarna behöver och genom att aktivera de fem sinnena hos varje individ, lukt, smak, känsel, syn och hörsel. D.v.s. hur upplevelsen och känslan av att komma hem kan vara.  

Därför kan ungdomarna redan när de öppnar dörren mötas av lukten av nybakat bröd. Sedan kommer de in i atmosfären till värmen av vuxna människor som bekräftar dem genom en hand på axeln och en äkta glädje och omtanke. Det ungdomarna ser är stora köksbord, mysiga soffor, levande växter, vackra färger och en mjuk belysning innan de sätter sig och smakar det nybakade brödet och berättar om sin dag. Den familjära tonen och stämningen följer med dem oavsett om de sitter i läxläsning, konflikthantering eller andra aktiviteter.  

LENZO är företaget som står bakom familjehuset. LENZO verkar för social

hållbarhet och önskar genom Familjehuset skapa ännu tydligare broar mellan företagsvärlden och människor i utanförskap. Våra ungdomar är framtidens medarbetare. Vad de lär sig, vad de värderar och hur de agerar påverkar inte bara dem själva utan de organisationer de verkar i och det samhälle vi lever i. LENZO kommer att arbeta på ett direkt sätt med företagskulturen i de företag som väljer att samarbeta kring Familjehuset. Genom riktade insatser inom områden som värdegrund och arbetskultur kommer de att arbeta med den psykosociala hälsan på företag och därigenom bidra till att öka den psykologiska tryggheten på arbetsplatsen.  

LENZO kommer också att erbjuda skolor föreläsningar om självkänsla, självbild, värderingar och mental träning. På sikt kommer även program tas fram för hur lärare ska kunna använda sig av dessa verktyg för att skapa förutsättningar för psykologisk trygghet i klassrum och på skolan.      

5.   Verksamhetsbeskrivning och bakgrund

Familjehuset är ett projekt som satsar på samhällets framtid: våra barn och ungdomar. Vi vill att varje ungdom ska kunna bidra med sina unika styrkor och talanger till samhället. Familjehuset ger ungdomarna framtidstro, hopp och mening med sina liv och stöd för att kunna gå ut skolan med behöriga betyg och därmed förbereda sig för ett kommande yrkesliv.

Modellen

Familjehuset kommer att efterlikna en trygg hemmiljö så långt det är möjligt. Detta för att vi tror att grundläggande behov och trygghet skapas i den miljö som en stabil familj och gemenskap kan erbjuda. Familjer kan se ut på olika sätt och därför kan Familjehuset vara ett gott alternativ för de barn och ungdomar som annars riskerar att växa upp i en dysfunktionell och destruktiv miljö. En människa som har huvudet precis ovanför vattenytan kan bara fokusera på överlevnad. Det är på det sättet många av våra ungdomar idag lever. Familjehuset kommer vara platsen där de kan gå iland och hitta den stabilitet och den trygghet som gör att de kan börja bygga upp ett liv med mål och mening.

Familjen och hemmet är en stabil grund där barn och ungdomar ska kunna bygga upp sina liv. Familjen och hemmet ska vara en plats där man får stöd och hämtar kraft. Det är i hemmet man ska få vila och återhämtning. Idag saknar många barn och ungdomar denna grund och därför ska vi skapa ett hus och en typ av hem som erbjuder denna plattform av stabilitet och trygghet.

Vi tror på att arbeta holistiskt så tillsammans med Familjehuset kommer vi parallellt att göra en nationell samhällsinsats genom att marknadsföra och sprida vår kompetens och våra erfarenheter till andra aktörer i samhället. Familjehuset vill arbeta utifrån social hållbarhet genom att erbjuda kostnadsfria föreläsningar och utbildningar till skolor och företag för att belysa bl.a. hur dessa kan bygga goda kulturer, sätta upp tydliga grundvärderingar och skapa psykologisk trygghet. Ur ungdomarnas perspektiv hur dessa kan träna emotionell intelligens, utveckla sitt självledarskap, stärka sin självkänsla och egenvärde - allt med syfte att i förlängningen bidra till att skapa ett bättre samhälle för oss alla.

Bakgrund

Familjehuset är ett koncept som växt fram under en period av nästan 20 år, en tidsperiod där vi sett samhället förändras. Utanförskap och psykisk ohälsa har ökat bland ungdomar samtidigt som vi ser att vikten av utbildning blivit allt tydligare. Riktade insatser, i kombination med miljön de utförs i, gör att familjehuset kommer att arbeta på tre plan parallellt; det fysiska, mentala och själsliga (psykologiska) planet för att skapa en ny plattform för ungdomarna att ta sitt avstamp från. Detta är familjehuset.

6.   Projektidé

Samhällets gemensamma insatser täcker inte alla ovan beskrivna behov varför Familjehuset blir ett gott komplement där deltagarna får läxhjälp av utbildade lärare såväl som hjälp och handledning i tex relationer, kommunikation, stress och konflikthantering av utbildade socionomer. Familjehuset kommer att bidra till att deltagarnas möjlighet att hamna i innanförskap istället för utanförskap ökar. Familjehuset är en unik helhetslösning, där allt sker under samma tak. Utbildning, omsorg, aktiviteter och fostran till att bli en demokratisk samhällsmedborgare som kan bidra till samhällets uppbyggnad och utveckling.

Grundidén med Familjehuset är att så långt det är möjligt förmedla känslan av att komma hem med allt vad det innebär av trygghet, en plats där man får vara den man är, en plats där man är älskad och uppskattad för den man är och inte minst en plats där de vuxna tror på mig och på mina möjligheter att göra verklighet av mina drömmar.

Familjehusets vill:

 • skapa rätt förutsättningar för att ungdomar i åldrarna 12-20 år ska klara sina studier, utvecklas som människor och därmed kunna nå sina må och uppleva att de har lyckats.
 • förhindra att ungdomar hamnar i någon form av utanförskap
 • ge ungdomar framtidsvisioner med mål och mening.
 • ge ungdomar undervisning och hjälp med studier
 • ge ungdomarna goda förebilder
 • vara ett komplement till och samarbeta med de resurser och verksamheter som redan finns i samhället
 • bedriva de olika aktiviteterna under “samma tak” och i samma regi för att därmed erbjuda en helhetslösning.
 • erbjuda skolor och företag nationellt utbildning i hur man bygger bra kulturer, genom gemensamma grundvärderingar, psykologisk trygghet, emotionell intelligens, självledarskap, självkänsla och egenvärde
 • bygga broar mellan näringslivet, offentlig sektor och människor i utanförskap

7.   Vad kan Familjehuset göra?

 • Familjehuset kommer att främja psykisk- och fysisk hälsa bland målgrupperna under hela den tid deltagaren finns i verksamheten.
 • Familjehuset kommer genom sitt arbete att motverka våld, trakasserier, mobbning och utanförskap.
 • Familjehuset kommer genom riktade insatser till föräldragruppen genom olika utbildningar att ge föräldrarna en breddad bild av det samhälle deras barn ska växa upp till och bli en aktiv del av. Familjehuset kan också att vara ett stöd för föräldrarna i kontakter med skola och andra myndigheter i frågor som rör deras barn.
 • Familjehuset främjar delaktighet i kultur- och idrottsliv genom att ungdomarna inspireras till aktivt deltagande i föreningslivet och till eget skapande.
 • Familjehuset bidrar till att kunskap om demokrati och delaktighet främjas genom föreläsningar, samtal och studiebesök och genom ökade kunskaper om möjligheten och rätten att påverka sin egen utveckling.
 • Familjehuset kommer att bidra till att öka behörigheten från grundskolan till gymnasiets nationella program liksom att öka andelen godkända betyg i gymnasiet så att deltagarna ges möjlighet att läsa vidare på en yrkesutbildning eller på högskola/universitet vilket tillsammans med stärkt självkänsla och förbättrat självförtroende kommer att förbättra möjligheten till tillträde i arbetslivet avsevärt .

8.   Målgrupp

Målgruppen är ungdomar i åldrarna 12-20 år. Primär målgrupp är de som är i riskzonen för någon form av utanförskap, men som ännu inte hamnat i t.ex. kriminalitet eller drogmissbruk. Familjehuset är en förebyggande verksamhet där ungdomar ges stöd och hjälp som behövs för att klara fortsatta studier efter grundskolan och därmed i en framtid kunna komma in på arbetsmarknaden och bli självförsörjande och på olika sätt bidra till samhällets utveckling och mångfald.

9.   Projektmål

 • Att 80% av de ungdomar som regelbundet besökt Familjehuset i minst 6 månader ska vara behöriga till gymnasiets nationella program respektive ha klarat godkända betyg i gymnasiet för att ta sig vidare till studier alternativt ta sig in på arbetsmarknaden.
 • Att 80% av de ungdomar som regelbundet besökt Familjehuset i minst 6 månader ska ha upplevt att deras förmåga i skolan blivit bättre
 • Att samtliga ungdomar som varit del av projektet, har en stärkt självkänsla och större tilltro till sin egen förmåga att bli en del av samhället genom att få ett jobb och så småningom i en framtid bli självförsörjande och på så vis bidra till samhällets uppbyggnad och utveckling.
 • Att utveckla aktiviteter som passar målgruppen med tid och tillgänglighet. Tex idrott, yoga, mindfulness och olika kulturaktiviteter.
 • Att efter projekttidens slut (3 år) bedriva verksamheten i ett socialt företag.
 • Att återinvestera ev vinster i företaget/föreningen.
 • Att starta verksamheten i projektform från januari 2023 och att första Familjehuset kan öppna i augusti 2023.

10.   Tidsplan

Verksamheten beräknas starta i augusti 2023 och därefter pågå i Hammarkullen i 3 år med en förväntad fortsättning i Hammarkullen och på fler orter och i fler områden i Sverige.

Hur ska verksamheten drivas vidare efter projekttidens slut?

I projektet ingår att påvisa behovet av och utveckla detta koncept. Konceptet/metoden ”Familjehuset” kommer att efterfrågas.

Vi kommer att ha ett nära samarbete med skola, fritid och socialtjänst samt polis där vi kommer att utveckla tjänsteutbudet på ett sådant sätt att det får maximal effekt. Vi tror på ett nära samarbete och ett stort förtroende mellan olika aktörer i samhället.

Vår vision är att det om 3 år finns ett väl fungerande ”Familjehus” i Hammarkullen och i minst en stadsdel till i Göteborgsområdet samt en verksamhet i Stockholmsområdet.

På varje plats finns verksamhetsansvarig, lärare, socionomer samt personal och volontärer som ger ungdomarna rätt förutsättningar för att lyckas i samhället.

Familjehuset kommer från år 4 att drivas som ett socialt företag d.v.s:

 • Återinvestera eventuella vinster i egna eller liknande verksamheter
 •  Vara fristående från offentlig verksamhet

11.   Medarbetare

Följande professioner kommer att anställas i Familjehuset:

 • 1 projektledare 100%
 •  2 lärare 100%-tjänster,
 • 1-2 elevassistenter 80-100%-tjänster
 • 2 socionomer 100%-tjänster.

Ovanstående tjänster arbetar heltid på plats i Familjehuset

Utöver detta kommer följande tjänster att behövas

 • 2 st 50%-tjänster som föreläsare för skolor och företag
 • 1 st 50%-tjänster som ekonom samt administratör
 • 2 st 50%-tjänster med huvuduppgift att skaffa sponsorpengar

Dessutom kommer verksamheten att erbjuda volontärer att bidra på olika sätt under ledning av de ordinarie medarbetarna.

12.    Aktiviteter & metoder i Familjehuset

En dag på Familjehuset:

På morgonen erbjuds ungdomar som hoppat av alternativt aldrig börjat på gymnasiet frukost och

sedan undervisning fram till lunch. Efter lunch - som de själva tillagar - går de vidare till olika

praktikplatser hos våra sponsorsföretag och andra som är intresserade av att ta emot dem. Denna

aktivitet sker i samarbete vi med Kommunens aktivitetsansvar för unga.

 

Efter lunch har vi möjlighet att erbjuda språkcafé och läxläsning för vuxna - i första hand    

föräldrar. Här kan man också erbjuda olika föreläsningar om samhällsaktuella frågor

såsom hedersproblematik, yrkesvägledning och demokratifrågor.

På tidig eftermiddag är det dags att ta emot de elever som kommer från grundskolan. De möts av

mellanmål och goda samtal vid köksbordet innan det är dags att ta itu med läxläsning

tillsammans med våra lärare. Efter någon eller några timmar äter vi gemensam middag och

därefter går man in i aktiviteter av olika slag. Det kan handla om utbildning i självkännedom i

olika former, idrottsaktiviteter eller skapande verksamhet. Vid 20.00 stänger vi för dagen.

Familjehuset kommer till att börja med vara öppet mellan kl. 08.00-20.00 mån–tors och 08.00-17.00 fredagar. Familjehuset kommer att ha öppet ca 45 veckor per år.

 Målet utöver att 80% av deltagarna med familjehusets hjälp skall gå ut skolan med behöriga betyg är också att de skall växa i sin självkänsla och egenvärde på ett sådant sätt att de får en stark tro på sig själva och på att de har kraften att påverka sin framtid och sitt liv på ett positivt sätt. Vi vet att det är svårt att ge något som man själv inte fått eller upplevt.

 Familjehusets atmosfär av gemenskap och värme kommer att återuppväcka ungdomarnas sinnen, syn, lukt, smak, känsel och hörsel. Därför kommer ungdomarna i Familjehuset att mötas av doften av nybakat bröd och en varm hand på axeln innan de sätter igång med läxläsningen. Precis som i det goda hemmet finns alltid någon vuxen som lyssnar på hur dagen varit när de kommer.

 I bakgrunden finns musik som bidrar till att skapa en miljö där tankar och själ går ner i varv. Väggarna kommer att vara fyllda av vackra rofyllda färger med mönster som smälter samman i en härlig balans. Det kommer att finnas gott om levande växter som fyller rummen av liv. Här kommer det att finnas köksbord som man sitter kring och pluggar, liksom härliga soffor att vila och samtala i, precis som i ett hem.

 Ungdomens dagsform bestämmer vilka steg som behöver tas innan de börjar fokusera på läxläsningen. Många ungdomar kommer från ett hem med mycket oro varför de kan vara mycket utmattade när de kommer till Familjehuset. De kan också haft en orolig natt med lite sömn.

 Det gör att dessa ungdomar efter mellanmålet kanske behöver gå direkt till vilorummet med utlagda yogamattor, filtar och dämpad belysning och med rofylld musik. I rummet kommer det att finnas en vuxen person som arbetar med stresshantering och andningsövningar som en hjälp för att lära kroppen att komma ner i varv.

 Någon kanske behöver prata av sig sin oro med någon vuxen i det enskilda rummet innan läxläsning och en tredje kanske har tappat motivation inför sina mål och behöver få stöd och inspiration av en coach innan läxläsning och en fjärde kanske har en dagsform som möjliggör läxläsning direkt.

 Några dagar i månaden kommer vi att samlas kring gemensamma middagar där vi tillsammans med ungdomarna lagar mat och äter tillsammans. Vi samlas vid ett middagsbord fyllt av glädje, skratt och samtal.

 I Familjehuset kommer vi jobba för att efterlikna den familjära atmosfären även i arbetsgruppen bland medarbetarna. Vi kommer att prioritera detta mycket högt eftersom den familjära atmosfären är en av hörnstenarna i Familjehuset. Vi kommer också att arbeta med samma ämnen som vi gör med ungdomarna. D.v.s med kommunikation, konflikthantering och stresshantering. Sammanhållningen och tryggheten bland medarbetarna kommer att göra att ungdomarna känner att det finns en äkta, god och öppen anda när de kommer in i Familjehuset, så som det ska kännas när man kommer ”hem”.

 Varje dag innan Familjehuset öppnar kommer vi att gå igenom ungdomarnas mål och välbefinnande. Det gör att vi snabbt kommer att se om någon av dem behöver hjälp att justera sin plan för att lyckas nå sina mål. Alla ungdomar kommer att ha en “portifolio” där vi kan följa deras mål och utveckling. Denna kommer att kommuniceras såväl med vårdnadshavare som ordinarie skola. Ungdomarna kommer tillsammans med sina vårdnadshavare att underteckna ett kontrakt som gäller som en överenskommelse mellan Familjehuset och ungdomarna och deras vårdnadshavare. Samtliga medarbetare kommer att arbeta under sekretess.            

Vi vill poängtera att Familjehuset inte är en fritidsgård utan ett komplement av det trygga hem som vi vet att många behöver. Här ska man kunna varva ner, äta, samtala, motiveras och göra läxor och annat skolarbete.  

13.   Projektorganisation

Familjehuset kommer att drivas som en ideell förening och på sikt som en stiftelse 

Styrelsen består idag av:

Sofia Andersson-Frindi

Lennart Karlsson

Johan Ohlsson

Angela Kaakkunen

Elisabeth Wannebo

Frida Berglund

Simon Frindi 

Projektledare

Elsemarie Hallqvist är rektor och musiklärare och nu projektledare för Familjehuset. Hennes senaste anställning var som bitr rektor på Frejaskolan i Tynnered och hon har tidigare varit rektor för Nytorpsskolan i Hammarkullen där hon under tre år tillsammans med övrig personal arbetade med goda resultat för att vända en nedåtgående skola. Elsemarie har sedan 20 år arbetat som skolledare och verksamhetschef från grundskola upp till komvux och också varit rektor för SFI under flyktingvågen 2015.

Elsemarie är humanist, visionär- och entreprenör. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och unga vuxna som är i behov av stöd för att kunna ta sig vidare mot utbildning och ett jobb. Hon har också lång erfarenhet av att möta vårdnadshavare i utsatta situationer. Elsemarie har tidigare tillsammans med två kollegor startat en fristående skola med musikklasser i Örebro.